İrfan Ciminoğlu
İrfan Ciminoğlu
Yazarın Makaleleri
Kahraman Türk denizcisi Burak Reis
Türk deniz kahramanlarının en çok boy gösterdikleri ve en umulmaz işleri mümkün hale getirerek, bugün bile dünyanın en ileri denizcileri sayılan milletlere örnek olacak işler ve eserler yaptıkları ve kahramanlıklar gösterdikleri yerAkdeniz'dir....
İlk Osmanlı Denizcisi Kara Mürsel Gazi 
Osmanlı kaynaklarında ilk Osmanlı Türk denizciliği hakkında hemen hiç bilgi yok gibidir. Anadolu'da Selçuklular devrinden itibaren Türk denizciliğinin gelişmeye başladığını ve ondan sonra Anadolu Türk beylerinden kıyı boylarında bulunanların,...
İlk Türk denizcilerinden  Aydınoğlu Umur Bey
GazAlarını anlatan Düstûrnâme'ye göre 1309'da Birgi'de doğdu. Aydın-İzmir yöresine hakim olan AydınoğullarıBeyliği'nin kurucusu Mehmet Bey'in oğludur. Gazi Umur Bey, Umur Paşa diye de anılır. Eski kayıtlarda unvanı...
İlk Türk denizcisi  Çaka Bey
Alpaslan, Anadolu'yu fethettikten sonra, birçok Türkmen beyi İç Anadolu'ya doğru fetihlere devam etti. Bunlardan Afşin Bey Orta Anadolu'da Kutalmuş oğlu Süleyman Bey de İznik taraflarında savaştı. Yine bir Türkmen Beyi olan Çaka...
Osmanlı'nın ilk büyük  denizcilerinden Burak Reis
Ünlü Türk denizcisidir. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 1488'de Osmanlıların Mısır Memlukleri ile yaptıkları deniz seferine kadırga reisi olarak katıldı.    Cem Sultan meselesinin hallinden sonra, İkinci Bayezid Han, Akdeniz'i...
 Bursa'nın Fethi
Osmanlı Devleti'nin ilk başkentlerinden biri olması sebebiyle Bursa devletin idarî, siyasî, dinî, ilmî, kültürel, sosyal ve ekonomik hayatında önemli derecede rol oynayan bir merkezdi. Çok daha sonraları gelecek olan Keçecizâde Fuad Paşa'nın...
 Uluğ Bey 
Türk dünyasının 15'inci asırda yetiştirdiği en büyük astronomi bilgini ve Timur Han'ın torunu olan Uluğ Bey, 22 Mart 1394'te Güney Azerbaycan'daki Sultaniyye'de doğdu. İyi bir eğitim görerek, on üç yaşındayken...
 Akşemseddin Hazretleri 
Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmet'in hocası, mutasavvıf, alim, tabip ve şairdir. Asıl adı Mehmet Şemseddin'dir. Antonievan Leeuwenhoek'in yaklaşık iki asır sonra deneyle keşfettiği mikrobu, Maddetü'l-Hayat adlı eserinde yıllar...
Hacı Bayram-ı Veli 
Hacı Bayram Veli, Türk mutasavvıf ve şairdir. Bayramîyye Tarikatı'nın kurucusudur. Türbesi, Ankara'da Hacı Bayram Câmii'nin bitişiğinde bulunmaktadır. Hacı Bayram Veli, 1352 yılında Ankara'da Solfasol köyünde doğmuştur....
Emir Sultan
1368 yılında Buhara'da dünyaya gelmiştir. Buhara doğumlu olduğu için "Emir Buhari" olarak ta anılmaktadır. Gönülleri fetheden bu kıymetli zatın tam adı "Seyyid Muhammed Şemseddin el Buhari"dir. "Seyyid" ünvanı Hazreti Peygamber'in...
 Çandarlı Ailesi
Çandarlı ailesi Osmanlı Devleti'ne hizmet etmiş asil bir Türk ailesidir. Aile içerisinde, devletin en yüksek ilmi, idari, mülki ve askeri makamlarında vazife almış şahsiyetler çıkmıştır. Çandarlı ailesinin en önemli fertlerinden birisi...
Şeyh Edebali
Osmanlı'daki şeyhülislamlık müessesi ve bu kurumda görev almış isimlerin önemi malumunuzdur. Bu haftadan itibaren önemli şeyhülislamların hayatlarından bahsetmeye başlayacağız. Ama bu noktada, her ne kadar şeyhülislam olmasa bile kuruluş...
Girit'in fethi
Girit'i üs olarak kullanan Malta korsanları, Doğu Akdeniz'de Osmanlı güvenliğini ciddi olarak tehdit etmekteydiler. İstanbul'dan Mısır'a gönderilen darussaâde ağası Sünbül Ağa gemisinin yağması, Venedik'e savaş...
Kıbrıs'ın Fethi
II.Bayezid zamanında Kıbrıs Adası Venedik hâkimiyetine girmiş ve bir meclis tarafından idare olunmaya başlamıştı. Venedikliler Kıbrıs için Memlûkler'e vermekte oldukları yıllık 8 bin duka altın tutarındaki vergiyi kabul etmişlerdi...
Cem Sultan olayı
Cem Sultan olayı Osmanlı İmparatorluğundaki en önemli olaylardan bir tanesidir ve sebebi birçok olayda olduğu gibi taht kavgasından kaynaklanmaktadır. Cem sultan olayını vermeden önce ilk olarak Cem Sultan kimdir kısaca bakalım: Cem Sultan Fatih...
Mercidabık Savaşı
Mercidabık Savaşı, 24 Ağustos 1516 yılında Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti arasında Halep Şehrinin kuzeyinde gerçekleşmiş, Mercidabık Savaşı sonrası Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı topraklarına dâhil olmuştur.  Osmanlı İmparatorluğu...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı Fatih Sultan Mehmet'in Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan ile 11 Ağustos 1473'te, Otlukbeli mevkiinde yaptığı büyük meydan muharebesinin adıdır.   Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet, 1453'te İstanbul'u fethederek...
Varna Zaferi
Sultan İkinci Murat Han'ın Rumeli fetihleri sonunda Macaristan ve Lehistan ile 12 Temmuz 1444 tarihinde imzalanan Segedin andlaşması on yıllık bir sulh devresi getiriyordu. Sultan Murat sulh devresinden istifâdeyle, velîahd Mehmed'in idaresini...
Kudüs Tarihi
Kudüs şehri ilk olarak Ofil Tepesinin Silvan Köyüne bakan kısmında kuruldu, tepede bir su pınarı vardı ve insanlar su ihtiyaçlarını oradan karşılıyorlardı. Daha sonra bu tepeden Bizita Dağına ve Moriya tümseğine yerleştiler. Kudüs tarihteki...
Ankara Savaşı
Osmanlı Devleti 15. yüzyılda büyük bir hızla Doğu Avrupa'da ilerlerken ve yeni fetihlerde bulunurken maalesef Doğudan gelen tehlikeleri zamanında tespit edememiştir. Osmanlı Devleti Yıldırım Bayezıd devrinde Timur İmparatorluğu'nun...
 Niğbolu zaferi 
Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki zaferlerindenendişelenen Macar Kralı Sigismund'un Hıristiyan dünyasından yardım istemesi ile Osmanlı Devletini Balkanlardan çıkarmak adına Fransa, İngiltere, İskoçya, Almanya, Polonya,Bohemya, Avusturya,...
1. Kosova Savaşı
Osmanlı Devleti'nin 14. yüzyılın ortalarından itibaren, Orhan Gazi'nin yerine 1. Murat'ın geçmesiyle Balkanlar'da ve Doğu Avrupa'da hızlanan fetihleri Avrupa'yı ciddi anlamda endişelendirmeye başlamıştı. ...
Koyunhisar Savaşı
Müslüman Türkler üzerine Batılı güçler tarafından yapılan saldırılar Haçlı Seferleriyle sınırlı değildir. Selçuklulardan sonra Osmanlılar döneminde de Osman Gazi devrinden başlayarak Batılı güçlerin saldırıları olmuştur. Bu büyük...
 Haçlı Seferleri V
Değerli okuyucularımız bir kaçta hafta boyunca devam edegeldiğimiz Haçlı Seferleriyle ilgili anlatımımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ancak bu haftaki yazımıza Dördüncü Haçlı Seferinden sonraki seferlere kısaca değinerek geçeceğiz....