İrfan Ciminoğlu
İrfan Ciminoğlu
Yazarın Makaleleri
Endülüs Emevi Devleti (2)
İkinci Abdurrahman'ın sultanlık dönemi, Endülüs Emevi Devleti'nin en parlak devridir. Bu devirde gaza ve fetihler yapılmış, büyük ordularla çıkılan seferlerde düşmanlar ağır yenilgilere uğratılmıştır. Maddi bir bolluğa, kültür...
Endülüs Emevi Devleti (1)
Emevi Devleti'nin 750 senesinde yıkılmasından sonra, Emevi sülalesinden Abdurrahman bin Muaviye'nin bugünkü İspanya ve Portekiz'de kurduğu devlettir. Abdurrahman'dan başlıyan ve Üçüncü Hişam'la sona eren bu devlet,...
İlk dönem Türk beylikleri 
Malazgirt Savaşı'ndan sonra Sultan Alparslan en önde gelen komutanlarını Anadolu'yu Türkleştirmeleri ve müslümanlaştırmaları için ayrı ayrı görevlendirdi. Bu haftadan itibaren bu beyliklerle ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağız. ...
Mohaç Zaferi
Kânûnî Sultan Süleymân'ın 29 Ağustos 1526 târihinde Mohaç ovasında haçlılara karşı kazandığı zaferdir. Osmanlı Türkleri; Rumeli'ye ayak bastıkları târihten îtibâren, bir buçuk asırdan fazla bir devirde, karşılarında...
Bosna Hersek Fethi
Osmanlı Devleti Bosna topraklarına geldiğinde burası Macaristan hâkimiyeti altında bir krallıktı. Bosna'da Ortodoks Sırplar, Katolik Hırvatlar ve Bogomil mezhebine bağlı topluluklar beraber yaşamakta ve ortak dil olarak da Sırp-Hırvat...
 Belgrad Fethi 
Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktığında Avrupa'nın en güçlü devleti Roma-Germen İmparatorluğu (Almanya) idi. Almanya İmparatoru Şarlken Macaristana hakim olmak için Macar kralı ile yakın akrabalık ilişkileri kurmuştu. Macar Kralı...
Koca Murat Reis
Koca Murat Reis Arnavut kökenlidir. Gönüllü olarak katıldığı Turgut Reis'in yanına yetişmiştir. 1585'te Kanarya adalarına yaptığı seferle de tanınır. Cezayir Büyük Amiralliğine bağlı olarak çalışmış, özellikle 16.yüzyılın...
Salih Reis
On altıncı yüzyılın büyük Osmanlı amirallerinden olanSalih Reis'in doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, Çanakkale veya Edremit yakınlarındaki Kazdağı'nda 1488'de dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Çocuk denecek...
Seydi Ali Reis
Türk Denizcilik Tarihinin en önemli isimlerinden birisi Seydi Ali Reis'tir. Coğrafya alanında 16'ncı yüzyılda eserler vermiş Osmanlı denizcilerindendir. Çok yönlü kişiliği Osmanlı toplumunun en tanınmış simalarından birisi ...
Aydın Reis
Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa Aydın Reis'in, Osmanlı Devleti'nde yetişmiş en kıymetli denizcilerden olduğunu söyler. Aydın Reis aslen Karamanlıdır ve Kemal Reis'in yetiştirmelerindendir. Kemal Reis, Eğriboz adasını...
Oruç Reis
Büyük Türk denizcilerindendir. Muhtemelen 1470 yılında Midilli'nin Bonova köyünde doğdu. Babası Yakub Ağa 1462'de Midilli'nin fethine iştirak etmiş ve Bonova köyü kendisine tımar olarak verilmişti. Burada yerleşip evlenen Yâkub...
 Piri Reis
Osmanlı döneminde yaşamış Türk denizcisidir. Aynı zamanda kartograftır. Amerika'yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye eseriyle tanınmıştır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmese de 1470 yıllarında doğduğu düşünülmektedir....
Turgut Reis
Turgut Reis, Trablusgarp fatihi olarak anılan ünlü Türk denizcisi ve korsanı Trablus Beyidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun Menteşe (Muğla) Sancağı'na bağlı Seroz(Saravuloz) Köyü'nde, tahminen 1485 yılında doğdu. O dönemde Bodrum...
Kahraman Türk denizcisi Burak Reis
Türk deniz kahramanlarının en çok boy gösterdikleri ve en umulmaz işleri mümkün hale getirerek, bugün bile dünyanın en ileri denizcileri sayılan milletlere örnek olacak işler ve eserler yaptıkları ve kahramanlıklar gösterdikleri yerAkdeniz'dir....
İlk Osmanlı Denizcisi Kara Mürsel Gazi 
Osmanlı kaynaklarında ilk Osmanlı Türk denizciliği hakkında hemen hiç bilgi yok gibidir. Anadolu'da Selçuklular devrinden itibaren Türk denizciliğinin gelişmeye başladığını ve ondan sonra Anadolu Türk beylerinden kıyı boylarında bulunanların,...
İlk Türk denizcilerinden  Aydınoğlu Umur Bey
GazAlarını anlatan Düstûrnâme'ye göre 1309'da Birgi'de doğdu. Aydın-İzmir yöresine hakim olan AydınoğullarıBeyliği'nin kurucusu Mehmet Bey'in oğludur. Gazi Umur Bey, Umur Paşa diye de anılır. Eski kayıtlarda unvanı...
İlk Türk denizcisi  Çaka Bey
Alpaslan, Anadolu'yu fethettikten sonra, birçok Türkmen beyi İç Anadolu'ya doğru fetihlere devam etti. Bunlardan Afşin Bey Orta Anadolu'da Kutalmuş oğlu Süleyman Bey de İznik taraflarında savaştı. Yine bir Türkmen Beyi olan Çaka...
Osmanlı'nın ilk büyük  denizcilerinden Burak Reis
Ünlü Türk denizcisidir. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 1488'de Osmanlıların Mısır Memlukleri ile yaptıkları deniz seferine kadırga reisi olarak katıldı.    Cem Sultan meselesinin hallinden sonra, İkinci Bayezid Han, Akdeniz'i...
 Bursa'nın Fethi
Osmanlı Devleti'nin ilk başkentlerinden biri olması sebebiyle Bursa devletin idarî, siyasî, dinî, ilmî, kültürel, sosyal ve ekonomik hayatında önemli derecede rol oynayan bir merkezdi. Çok daha sonraları gelecek olan Keçecizâde Fuad Paşa'nın...
 Uluğ Bey 
Türk dünyasının 15'inci asırda yetiştirdiği en büyük astronomi bilgini ve Timur Han'ın torunu olan Uluğ Bey, 22 Mart 1394'te Güney Azerbaycan'daki Sultaniyye'de doğdu. İyi bir eğitim görerek, on üç yaşındayken...
 Akşemseddin Hazretleri 
Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmet'in hocası, mutasavvıf, alim, tabip ve şairdir. Asıl adı Mehmet Şemseddin'dir. Antonievan Leeuwenhoek'in yaklaşık iki asır sonra deneyle keşfettiği mikrobu, Maddetü'l-Hayat adlı eserinde yıllar...
Hacı Bayram-ı Veli 
Hacı Bayram Veli, Türk mutasavvıf ve şairdir. Bayramîyye Tarikatı'nın kurucusudur. Türbesi, Ankara'da Hacı Bayram Câmii'nin bitişiğinde bulunmaktadır. Hacı Bayram Veli, 1352 yılında Ankara'da Solfasol köyünde doğmuştur....
Emir Sultan
1368 yılında Buhara'da dünyaya gelmiştir. Buhara doğumlu olduğu için "Emir Buhari" olarak ta anılmaktadır. Gönülleri fetheden bu kıymetli zatın tam adı "Seyyid Muhammed Şemseddin el Buhari"dir. "Seyyid" ünvanı Hazreti Peygamber'in...
 Çandarlı Ailesi
Çandarlı ailesi Osmanlı Devleti'ne hizmet etmiş asil bir Türk ailesidir. Aile içerisinde, devletin en yüksek ilmi, idari, mülki ve askeri makamlarında vazife almış şahsiyetler çıkmıştır. Çandarlı ailesinin en önemli fertlerinden birisi...