İrfan Ciminoğlu
İrfan Ciminoğlu
Yazarın Makaleleri
Emir Sultan
1368 yılında Buhara'da dünyaya gelmiştir. Buhara doğumlu olduğu için "Emir Buhari" olarak ta anılmaktadır. Gönülleri fetheden bu kıymetli zatın tam adı "Seyyid Muhammed Şemseddin el Buhari"dir. "Seyyid" ünvanı Hazreti Peygamber'in...
 Çandarlı Ailesi
Çandarlı ailesi Osmanlı Devleti'ne hizmet etmiş asil bir Türk ailesidir. Aile içerisinde, devletin en yüksek ilmi, idari, mülki ve askeri makamlarında vazife almış şahsiyetler çıkmıştır. Çandarlı ailesinin en önemli fertlerinden birisi...
Şeyh Edebali
Osmanlı'daki şeyhülislamlık müessesi ve bu kurumda görev almış isimlerin önemi malumunuzdur. Bu haftadan itibaren önemli şeyhülislamların hayatlarından bahsetmeye başlayacağız. Ama bu noktada, her ne kadar şeyhülislam olmasa bile kuruluş...
Girit'in fethi
Girit'i üs olarak kullanan Malta korsanları, Doğu Akdeniz'de Osmanlı güvenliğini ciddi olarak tehdit etmekteydiler. İstanbul'dan Mısır'a gönderilen darussaâde ağası Sünbül Ağa gemisinin yağması, Venedik'e savaş...
Kıbrıs'ın Fethi
II.Bayezid zamanında Kıbrıs Adası Venedik hâkimiyetine girmiş ve bir meclis tarafından idare olunmaya başlamıştı. Venedikliler Kıbrıs için Memlûkler'e vermekte oldukları yıllık 8 bin duka altın tutarındaki vergiyi kabul etmişlerdi...
Cem Sultan olayı
Cem Sultan olayı Osmanlı İmparatorluğundaki en önemli olaylardan bir tanesidir ve sebebi birçok olayda olduğu gibi taht kavgasından kaynaklanmaktadır. Cem sultan olayını vermeden önce ilk olarak Cem Sultan kimdir kısaca bakalım: Cem Sultan Fatih...
Mercidabık Savaşı
Mercidabık Savaşı, 24 Ağustos 1516 yılında Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti arasında Halep Şehrinin kuzeyinde gerçekleşmiş, Mercidabık Savaşı sonrası Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı topraklarına dâhil olmuştur.  Osmanlı İmparatorluğu...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı Fatih Sultan Mehmet'in Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan ile 11 Ağustos 1473'te, Otlukbeli mevkiinde yaptığı büyük meydan muharebesinin adıdır.   Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet, 1453'te İstanbul'u fethederek...
Varna Zaferi
Sultan İkinci Murat Han'ın Rumeli fetihleri sonunda Macaristan ve Lehistan ile 12 Temmuz 1444 tarihinde imzalanan Segedin andlaşması on yıllık bir sulh devresi getiriyordu. Sultan Murat sulh devresinden istifâdeyle, velîahd Mehmed'in idaresini...
Kudüs Tarihi
Kudüs şehri ilk olarak Ofil Tepesinin Silvan Köyüne bakan kısmında kuruldu, tepede bir su pınarı vardı ve insanlar su ihtiyaçlarını oradan karşılıyorlardı. Daha sonra bu tepeden Bizita Dağına ve Moriya tümseğine yerleştiler. Kudüs tarihteki...
Ankara Savaşı
Osmanlı Devleti 15. yüzyılda büyük bir hızla Doğu Avrupa'da ilerlerken ve yeni fetihlerde bulunurken maalesef Doğudan gelen tehlikeleri zamanında tespit edememiştir. Osmanlı Devleti Yıldırım Bayezıd devrinde Timur İmparatorluğu'nun...
 Niğbolu zaferi 
Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki zaferlerindenendişelenen Macar Kralı Sigismund'un Hıristiyan dünyasından yardım istemesi ile Osmanlı Devletini Balkanlardan çıkarmak adına Fransa, İngiltere, İskoçya, Almanya, Polonya,Bohemya, Avusturya,...
1. Kosova Savaşı
Osmanlı Devleti'nin 14. yüzyılın ortalarından itibaren, Orhan Gazi'nin yerine 1. Murat'ın geçmesiyle Balkanlar'da ve Doğu Avrupa'da hızlanan fetihleri Avrupa'yı ciddi anlamda endişelendirmeye başlamıştı. ...
Koyunhisar Savaşı
Müslüman Türkler üzerine Batılı güçler tarafından yapılan saldırılar Haçlı Seferleriyle sınırlı değildir. Selçuklulardan sonra Osmanlılar döneminde de Osman Gazi devrinden başlayarak Batılı güçlerin saldırıları olmuştur. Bu büyük...
 Haçlı Seferleri V
Değerli okuyucularımız bir kaçta hafta boyunca devam edegeldiğimiz Haçlı Seferleriyle ilgili anlatımımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ancak bu haftaki yazımıza Dördüncü Haçlı Seferinden sonraki seferlere kısaca değinerek geçeceğiz....
IV. Haçlı Seferi
Haçlı Seferleri serisine bu hafta IV. Haçlı Seferiyle devam ediyoruz. 13. yüzyılın başlarında Avrupa çok ciddi karışıklıklar içindeydi. Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu parçalanmaya yüz tutmuş, taht adayları nedeniyle kanlı bir iç savaşa...
Osmanlı döneminde Irak 
Irak, Ortadoğu'nun en önemli ülkelerinden biridir. Sovyetlerin tarih sahnesinden çekilmesiyle birlikte, 1991 yılından itibaren tüm küresel büyük güçler Ortadoğu politikalarını bu ülkeyi merkez alarak yeniden biçimlendirdiler. Bugün...
Müslüman Üsküdar'ın tarihi
Üsküdar, İstanbul'un ana damarlarından sayılan çok değerli bir ilçedir. Üsküdarsız İstanbul; İstanbulsuz Üsküdar düşünülemez. Birbirinden ayrılmaz bir bütünlük içindedirler. Bugün bu yazımızda Müslüman Üsküdar'ın...
Beyazıt Han
Osmanlı Sultanlarının dördüncüsü Bayezid Han, Sultan Murat Hüdavendigar'ın oğlu olup, 1360 yılında Edirne'de doğdu. Küçük yaştan itibaren zamanın seçkin âlimlerinden ilim öğrendi. Değerli kumandanlardan askerlik, sevk ve idare...
Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu Çelebi Mehmet
Çelebi Mehmet, Osmanlı padişahları içinde değeri pek anlaşılmayan büyük kahramanlardandır. Timur istilasından sonra neredeyse yıkılmış olan Osmanlı Devleti'ni büyük bir dirayetle yeniden kurmuştur.  Osmanlı padişahlarının...
Anadolu Selçuklu Devleti Hükümdarları
Üzerinde yaşadığımız bu cennet vatanı bizlere armağan eden büyüklerimizden birisi de Sultan Alparslan'dır. İslâmın bu bahadır evlâdı Malazgirt'te kalabalık Bizans ordusunu perişan ederek Anadolu'nun kapısını Müslümanlara...
Türk kılıcı
Asya'dan Avrasya ve Anadolu'ya göçen Türkler, yanlarında getirdikleri kılıçlarla tüm Ortadoğu'nun kılıç şekillerini derinden etkilemişlerdir. İlerleyen dönemlerde Osmanlı'nın yükselişiyle birlikte Osmanlı Kılıcı...
Türk tarih yazımı
Müslüman Türk tarihi gibi derin bir konunun geçmişten bugüne nasıl aktarıldığı ile ilgili bugüne kadar birçok araştırma yapılmıştır. Bu haftaki yazımızda, Türklerin İslamiyeti kabul etmesinden sonraki tarihi süreci nasıl geçirdiklerini...
İstanbul'un Fethi'nde Osmanlı topçuluğu
Osmanlı Beyliği'nin büyüyüp bir devlet haline gelmesiyle, top teknolojisinin gelişip inkişaf etmesi beraber olmuştur. Barutun bulunmasıyla büyük önem kazanan topçuluk, özellikle kale kuşatmalarında, kalın duvarları yıkmakta kullanılıyordu....